Managing partner Aki Ryuka

Managing partner Hide Akashi

Managing partner Tad Higashiyama

Partner Nabu Takata

Partner Dai Koiso

Partner Tetsu Habe

Junior Partner Kazz Iiyama

Junior Partner Kou Awaya

Junior Partner Ken Aoki

Junior Partner Nob Yamanaka

Ryu Shirahashi

Kou Nakano

Tam Kimura

Tak Hongo

Chie Fujita

Yoko Furuma

Miho Isoyama

Tak Watanabe

Tom Momiyama

Hiro Hokkyo

Ryo Mizuno

Mitz Hoshino

Shiho Yonetsu

Yasu Higashi

Hiro Kikuchi

Kyoko Nakajima

Tomo Kishimura

Hiro Sugiyama

Yuma Takano

Aisa Sumino

Toshi Negi

Haruki Mori

Kei Ito

(Including duplication)