Managing partner Aki Ryuka

Managing partner Hide Akashi

Managing partner Tad Higashiyama

Partner Nabu Takata

Junior Partner Kazz Iiyama

Partner Dai Koiso

Partner Tetsu Habe

Junior Partner Ken Aoki

Junior Partner Nob Yamanaka

Junior Partner Kou Awaya

Yasu Higashi

Nao Fujishima

Ryu Shirahashi

Mitz Hoshino

Tak Hongo

Kou Nakano

Tam Kimura

Hiro Hokkyo

Hiro Kikuchi

Chie Fujita

Yu Kato

Ryo Mizuno

Yoko Furuma

Tak Watanabe

Tom Momiyama

Toshi Ota

Miho Isoyama

Kyoko Nakajima

Hiro Sugiyama

Toshi Negi

Tomo Kishimura

Yuma Takano

Shiho Yonetsu

Honoka Yamamoto

Haruki Mori

(Including duplication)